Juri 1 : Encik Shamsol Shafie

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Melaka
Kampus Alor Gajah
Km. 26, Jalan Lendu
78000 Alor Gajah
MELAKA

 

Juri 2 : PM Dr. Thuraiya Mohd

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perak
Kampus Seri Iskandar
Bandar Baru Seri Iskandar
32610 Seri Iskandar
PERAK